Lai nodrošinātu labu pludmales kvalitāti!

Jūrmalas pilsētas dome ir uzsākusi Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” apakšprojektu “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā” īstenošanu sadarbībā ar projekta vadošo partneri Latvijas pašvaldību savienību un Dabas aizsardzības pārvaldi.

Projektā ir 18 sadarbības partneri no visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām. Projekta īstenošanas laiks ir no 2018.gada 1.maija līdz 1.novembrim (ieskaitot). Pēcuzraudzības periods līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Projekta mērķis Jūrmalas pašvaldībā – nodrošināt  jūras piekrastes joslas (pludmales) labu kvalitāti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā posmā no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī līdz Jaunķemeriem.

Projekta īstenošanas laikā 2018.gadā tiks veikta pludmales kopšana (apsaimniekošana), saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu par pludmales apsaimniekošanu, kas ietver jebkura veida sadzīves atkritumu (papīrus, pudeles, koku zarus u.c.) savākšanu visā pludmales garumā un pilnā platumā; mehanizēta un/vai nemehanizēta jūras izmešu (jūras zāles, aļģes u.c.) savākšana no tīrāmās teritorijas, nepieļaujot jūras zāļu vaļņa veidošanos ūdens un krasta robežjoslā. Ja jūras izmešu nav ilgāk par trīs dienām, tiks veikta ūdens un krasta robežjoslas irdināšana, ievērojot 2017. gada 12. janvāra Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.3 “Par Jūrmalas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 901,45 EUR, kas 100% ir Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtais valsts budžeta finansējums.

Atbildēt